Konstrukcyjno-technologiczne przygotowanie produkcji – TPP MONACO i system ERP.

W firmach produkcyjnych, w obszarach, gdzie wsparcie ze strony dostępnej funkcjonalności użytkowanego systemu ERP jest ograniczone, niezbędne stało się wdrażanie rozwiązań i urządzeń przyśpieszających podejmowanie właściwych decyzji czy upraszczających działania. Poszukuje się oprogramowania, które wspomaga konstrukcyjne przygotowanie produkcji i technologiczne przygotowanie produkcji, niejako obejmuje cały proces przygotowania produkcji. Konstrukcyjne przygotowanie produkcji to podproces, który pozwala określić, co chcemy produkować, w jaki sposób chcemy to wyprodukować i w jakim kształcie i formie. Technologiczne przygotowanie produkcji to zespół czynności, które należy wykonać, aby wskazać, jakimi technologiami i metodami wytworzymy planowany produkt i za pomocą jakich produktów. Platformą, która wspiera wymienione działania jest System Wspomagania Projektowania Procesu Wytwarzania MONACO.

Optymalizacja procesu przygotowania produkcji.

Integracja pracy TPP MONACO i systemu ERP, umożliwia stworzenie platformy kompleksowej obsługi konstrukcyjno-technologicznego przygotowania produkcji, dedykowanej firmom produkcyjnym. Baza kontrahentów i logistyka dostaw obsługiwana jest po stronie systemu ERP. Uzupełniają ją istotne elementy dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej, zasoby wcześniej opracowywane w ramach Technicznego Przygotowania Produkcji. Przygotowane zlecenia produkcyjne mogą wymagać pewnych działań w procesie tworzenia: zarejestrowania w systemie nowej dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej (CAD) lub wprowadzenia zmian w już istniejącej. Czy to brzmi znajomo? Ta podstawowa funkcjonalność TPP, to nic innego jak odmienny sposób rozumienia znanego modelu 3P (procesu przygotowania produkcji) czyli metoda projektowania procesu produkcyjnego dla nowego produktu lub zasadniczego przeprojektowywania dla już istniejącego produktu, gdy projekt lub zapotrzebowanie klienta znacząco się zmieniają. Proces tworzenia i modyfikacji dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej w systemie TPP MONACO nastawiony jest na pełne wykorzystanie wcześniej opracowanych, istniejących już w systemie zasobów. Celem jest uzyskanie optymalnej formy produktu spełniającego wymagania klienta przy jak najniższej zawartości wszelkiego marnotrawstwa. Firmy produkcyjne działają już zatem na etapie projektowania konstrukcyjnego. W ogólnym zarysie nowy wyrób gotowy powinien spełniać następujące kryteria: jakość współgrać musi z niezawodnością oraz możliwą do uzyskania prostotą, aby w efekcie uzyskać solidny i łatwo wytwarzalny produkt. TPP jest w takim razie częścią procesu optymalizacji procesów produkcyjnych obok takich elementów jak minimalizacja strat, reedukacja czasu realizowanych zadań, większa kontrola kosztów i ograniczający błędy monitoring aktualnych działań. TPP MONACO jak każdy nowoczesny system ERP, zawiera również Workflow – mechanizm umożliwiający przesyłanie opracowywanej dokumentacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi firmy. Dzięki temu uzyskujemy możliwość zaplanowania ram czasowych realizacji projektu oraz rejestracji rzeczywistego czasu wykonania przez poszczególne komórki organizacyjne. Ta podstawowa funkcjonalność znacznie usprawnia organizację pracy.

Zintegrowanie procesów projektowania w konstrukcyjnym i technologicznym przygotowaniu produkcji – kategoria kosztów.

We właściwie zdefiniowanym konstrukcyjno-technologicznie przygotowaniu produkcji jako składniku nowoczesnego systemu ERP, konieczne jest zintegrowanie podstawowych funkcjonalności z procesami projektowania. Zintegrowane systemy projektowania zakładają proces projektowania produktu, uwzględniający różne wymagania i ograniczenia, pojawiające się na różnych etapach cyklu życia. Projektant musi uwzględniać zarówno potrzeby i wymagania odbiorcy, jak również wymagania technologii wytwarzania i montażu, aspekty marketingu, wymagania eksploatacji, serwisowania , a nawet wycofania produktu z rynku po zakończeniu użytkowania. Istotnym czynnikiem, który powinien wziąć pod uwagę, jest koszt wytworzenia wyrobu. TPP MONACO jako element nowoczesnego systemu ERP, pozwala kalkulować rzeczywiste koszty produkcji już na etapie projektowania. W oparciu o dane normatywne z modułu TPP, moduł kalkulacji kosztów umożliwia wykonanie wstępnej kalkulacji kosztów, określenie pracochłonności i wyznaczenie obciążenia stanowisk pracy. Koszty normatywne mogą być podzielone na wyroby gotowe i ich elementy składowe.

Nie tylko przygotowanie produkcji.

Integracja pracy TPP MONACO z systemem ERP, umożliwia uzyskać wydajne i elastyczne rozwiązanie, przede wszystkim dedykowane firmom produkcyjnym. Elementy konstrukcyjno-technologiczne przygotowania produkcji zapewniają wsparcie technologiczne i zintegrowane są z zasobami systemu ERP. Pozwala to na wsparcie technologiczne w zakresie m.in.:

  • gromadzenia i zarządzania pełną informacją o kontrahentach firmy produkcyjnej (CRM);
  • organizowania codziennej pracy w zakresie obsługi finansowo-księgowej (FK);
  • korzystania z nowych funkcjonalności, ułatwiających dotarcie do nowych, nieobsługiwanych dotąd segmentów rynku i wzmacniania relacji ze stałymi partnerami biznesowymi;
  • podejmowania decyzji w oparciu o wbudowane w system narzędzia Business Inteligence (BI);
  • integracji z wybranymi aplikacjami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie oraz automatyzacja procesów (BPM).