Projektowanie

Podstawowymi danymi jakie są przechowywane oraz przetwarzane w systemie Monaco są dane konstrukcyjne i technologiczne. Ich wprowadzanie oraz wyświetlanie odbywa się za pomocą odpowiednich formularzy zwanych formularzami TPP.

Formularze TPP są wersjonowane, każda kolejna wersja jest zapisywana. Domyślnie obowiązująca jest ta, która ma najbardziej aktualną datę ważności. Modyfikowanie danych na formularzu można rozpocząć otwierając dokument pod zadaniem lub z projektu.

Zalicza się do nich:

  • nagłówek konstrukcyjny,
  • konstrukcyjny wykaz części,
  • inwersyjny wykaz części,
  • nagłówek procesu technologicznego,
  • proces technologiczny,
  • montażowy wykaz części,
  • inwersyjny montażowy wykaz części.

Dokumentacja wyrobu

BOM – Konstrukcyjny wykaz elementów

Konstrukcyjny wykaz elementów jest jednym z podstawowych formularzy dokumentacji konstrukcyjnej TPP, pokazuje elementy wytwarzanego obiektu. Wykaz elementów nadrzędnego obiektu jest listą innych elementów podrzędnych w stosunku do niego, które razem tworzą jednolitą, zwartą część. Poszczególne wiersze wykazu nazywane są jego pozycjami. Formularz służy do tworzenia, przeglądania lub poprawy konstrukcyjnego wykazu elementów dla danego obiektu. Podzielony jest na pasek narzędzi, część informacyjną, listę elementów oraz panel informacyjny.

Rysunek konstrukcyjny

Dokumentacja konstrukcyjna w systemie MONACO obejmuje nagłówki konstrukcyjne, konstrukcyjne wykazy elementów, inwersyjne konstrukcyjne wykazy elementów (tworzone automatycznie, tylko do odczytu) i rysunki konstrukcyjne. Dokumentacja konstrukcyjna (nagłówek konstrukcyjny i konstrukcyjny wykaz elementów) jest wprowadzana do systemu dla wszystkich produkowanych wyrobów i ich elementów składowych. Dzięki temu stworzona zostanie kompletna baza danych dotycząca dokumentacji konstrukcyjnej, będąca podstawą do uruchomienia produkcji.

 

Proces technologiczny wyrobu

Proces technologiczny opisuje sposób i kolejność czynności, jakie muszą zostać wykonane, aby dany element wyprodukować. Każda pozycja z listy czynności procesu technologicznego nazywana jest operacją technologiczną.

Klasyfikacja pozwala tworzyć mapę kategorii obiektów. Struktura klasyfikacji podzielona jest na karty grup, w których możemy wpisywać teksty lub załączać rysunek. Możemy tworzyć kolejne poziomy kart, co umożliwia łatwy i przejrzysty sposób odnajdywania pokrewnych elementów, technologii, obiektów.

Wielowariantowość

Zarządzanie rewizjami

Klasyfikator wyrobów

Workflow - Zarządzanie obiegiem informacji przy opracowywaniu wyrobu

Funkcjonalność Workflow służy do określenia przebiegu kolejnych etapów (opisów, terminów) poszczególnych prac dla działów lub osób. Przebieg prac dokonuje się w porządku jaki został zaprojektowany. Dopiero ukończenie danego etapu i odrezerwowanie projektu pozwala przejść do następnego etapu.

Obsługa różnych platform sprzętowych i programowych

Integracje z programami klasy
ERP.

Funkcjonalność TPP MONACO w środowisku Web ERP dostarcza nową jakość. Najbardziej „czasochłonne” operacje związane z użytkowaniem systemu (uruchomienie aplikacji, wykonanie odpowiednich operacji, zwolnienie zasobów systemu) są realizowane po stronie serwera. Ponieważ Web ERP ujednolica systemy ERP i umożliwia komunikację z nimi poprzez Web Serwis, nie trzeba tworzyć osobnych aplikacji klienckich dla różnych systemów ERP. Można korzystać z wielu języków programowania, a programiści nie muszą poznawać API różnych systemów zarządzania.

Automatyzacja procesów w systemie MONACO poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań technologii informatycznych, przyśpiesza proces tworzenia i obiegu dokumentów zgodnie z zatwierdzonymi procedurami.