Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) // art. 14 ust. 1-2 (dane zbierane z innych źródeł) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

My, KSIBB.PL IT SOLUTIONS Sp. z o.o. (dawniej KSIBB.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.), z siedzibą w Bielsku-Białej 43-382, ul. Jaskrowa 15 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Ochrona Danych

W tematach związanych z ochroną swoich danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail rodo@ksibb.com.pl; pod numerem telefonu (33) 816 59 35; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych.
Robimy to w celu wypełnienia:

  • zobowiązań wynikających z umowy oraz podejmujemy działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • zadań służących interesowi publicznemu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

W celu realizacji działań handlowych i usługowych w zależności od potrzeb możemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych:
Podstawowe dane identyfikacyjne
Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne
Elektroniczne dane identyfikacyjne
Elektroniczne dane lokalizacyjne
Finansowe dane identyfikujące
Informacje o środkach finansowych
Zobowiązania oraz wydatki
Wypłacalność
Transakcje finansowe
Umowy oraz ugody
Szczegóły osobiste
Kontakty z innymi
Reklamacje, incydenty oraz wypadki
Używanie mediów
Informacje prawne dotyczące podejrzeń
Dane dotyczące kar administracyjnych
Dane dotyczące zamieszkania
Zawód i zatrudnienie
Aktualne zatrudnienie
Rekrutacja
Zakończenie pracy
Kariera
Nieobecności oraz przestrzeganie porządku pracy
Wynagrodzenie
Aktywa posiadane przez pracownika
Organizacja pracy
Ocena
Szkolenie na stanowisko
Dane uwierzytelniające, poziomy uprawnień
Korzystanie z technologii
Wizerunek
Nagrania dźwięku
Dodatkowo w celu realizacji działalności usługowej związanej z bieżącym serwisem
oprogramowania przez KSIBB.PL możemy przetwarzać Państwa dane zawarte w bazach
danych związanych z oprogramowaniem finansowo-księgowym, kadrowo-płacowym oraz
zarządzaniem produkcją.

IV. Wycofanie zgody

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie z zachowaniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez
Spółkę danych:

  • do czasu wycofania zgody lub
  • w okolicznościach, w których dane są przetwarzane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.