Planowanie produkcji

Na bazie danych z technologii (TPP), prognoz sprzedaży, zamówień od klientów oraz aktualnych stanów magazynowych jest możliwe definiowanie harmonogramów obciążeń stanowisk i ludzi, organizowania zapotrzebowania na narzędzia i materiały do planowanej produkcji w określonym horyzoncie czasowym.

Integracja modułów funkcjonalnych w ramach systemu ERP pozwala kontrolować wiele czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o przystąpieniu do produkcji. System MONACO w zakresie sterowania produkcją stanowi bazę wiedzy o aktualnym stanie realizowanych zleceń produkcyjnych i obciążenia zasobów. Umożliwia porównanie wartości planowanych z rzeczywistymi, przeprowadzenie symulacji metodą „w przód’ i ”w tył” oraz pozwala sprawdzić wiele czynników zanim podejmiemy decyzję o przystąpieniu do produkcji.

Funkcjonalność operacji alternatywnych, umożliwia obsługę procesu kooperacji wraz z możliwością prowadzenia magazynów kooperanta. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad powierzonym do kooperacji materiałem. Kooperant może meldować zakończenie zleconych zadań bezpośrednio w module, poprzez zdalny pulpit.

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie produkcji to proces planowania produkcji, kontrolowania i optymalizacji pracy. Harmonogramowanie produkcji pozwala na alokację zasobów oraz szczegółowe planowanie. Automatyzacja procesu pozwala sprawnie obciążyć zleceniami produkcyjnymi dostępne zasoby, zbilansować zapotrzebowanie na materiały niezbędne do realizacji zleceń oraz określić możliwe terminy realizacji. Operacyjne harmonogramowanie produkcji umożliwia efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów w planowanym okresie, pozwala określić całkowity czas realizacji zlecenia z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń wynikających ze specyfiki produkcji, chociażby takich jak zapotrzebowanie na przezbrojenia, wykorzystanie kosztownych narzędzi specjalizowanych/ surowców czy współpracy kooperacyjnej. Harmonogramowanie produkcji jest niezbędne, aby zapewnić płynność i efektywność w procesie produkcyjnym. Skuteczne harmonogramowanie produkcji pozwala na optymalizację procesu produkcyjnego, zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów produkcji.

Kalendarz zasobów

Formularz służy do planowania pracy pracowników na konkretnym stanowisku z uwzględnieniem kalendarzy dostępności pracownika. Po wybraniu centrum planistycznego, dnia, zmiany, system pozwala ręcznie lub domyślnie przydzielić prace do wykonania poszczególnym pracownikom. Rozkład uwzględnia planowaną datę rozpoczęcia operacji z głównego harmonogramu zleceń. Zaplanowane czynności na poprzedniej zmianie widoczne są w planowaniu kolejnej zmiany jako wykonane. Planowanie na zmianie wcześniejszej niż aktualna niemożliwe. Przypisując kierownika do zmiany, plan zmianowy można zapisać i wdrukować w postaci raportu zmianowego. Kalendarze stanowisk i pracowników mają wpływ wyłącznie na algorytm planowania i nie blokują możliwości rejestracji.

Bilans produkcji

Formularz funkcjonalności bilansowania pozwala zestawić ze sobą zamówienia zakupu, zamówienia sprzedaży wygenerowane już zlecenia produkcyjne, stany magazynowe poszczególnych materiałów i na tej podstawie określić potrzebną ilość do realizacji zleceń produkcyjnych w planowanym okresie.

Harmonogram zleceń

Formularz służy do planowania zleceń produkcyjnych oraz do przeglądu w jakim czasie całe zlecenie zostanie zrealizowane. Harmonogram zleceń przedstawiony jest w graficznej formie (wykres Gantta). Linia przerywana określa aktualny czas. Wykres można przeglądać według zadanego okresu dzięki parametrom – typ okresu i sterować przyciskami okres wcześniejszy, późniejszy. Formularz służy do planowania zleceń produkcyjnych. Dostępny jest z menu systemowego lub okna nawigacyjnego: Planowanie -> Harmonogram zleceń. Funkcjonalność harmonogramu zleceń umożliwia zaplanowanie zleceń produkcyjnych w wybranym okresie czasu z uwzględnieniem priorytetu oraz daty realizacji.

Zlecenia w planie i produkcji

Funkcjonalność harmonogramu zleceń umożliwia zaplanowanie zleceń produkcyjnych w wybranym okresie czasu z uwzględnieniem priorytetu oraz daty realizacji. Harmonogramowanie produkcji może być realizowane na 2 sposoby: opierając się o harmonogram pozycji zleceń lub opierając się o harmonogram obciążenia zasobów. W obu przypadkach dostępne jest planowanie zarówno z uwzględnieniem statusów przewodników jak i poprzez wskazanie wybranej pozycji zlecenia lub wybranego elementu. Zlecenia umieszczone w Harmonogramie Produkcji umożliwiają analizy pod kątem: dostępności zasobów – poprzez porównanie nominalnego czasu zasobu z czasem obciążenia wynikającym z technologii wyrobów lub dostępności materiałów – poprzez porównanie zapotrzebowania wynikającego z dokumentacji konstrukcyjnej ze stanem magazynowym materiałów (w tym materiałów w drodze) oraz zatwierdzonymi Zamówieniami zakupu. Zatwierdzenie Harmonogramu Produkcji generuje listę materiałów do zakupu w systemie ERP i na jej podstawie logistyk generuje Zamówienia. Wszystkie dokumenty obrotu magazynowego są księgowane przez dział księgowości w systemie ERP.

Analizy produkcyjne

Dostępności zasobów poprzez porównanie nominalnego czasu zasobu z czasem obciążenia wynikającym z technologii wyrobów. Dostępności materiałów poprzez porównanie zapotrzebowania wynikającego z dokumentacji konstrukcyjnej ze stanem magazynowym materiałów (w tym materiałów w drodze) oraz zatwierdzonymi Zamówieniami Zakupu. Zatwierdzenie Harmonogramu Produkcji generuje listę materiałów do zakupu w systemie ERP i na jej podstawie logistyk generuje Zamówienia. Wszystkie dokumenty obrotu magazynowego są księgowane przez dział księgowości w systemie ERP.

Plan zmianowy

Formularz służy do planowania pracy pracowników na konkretnym stanowisku z uwzględnieniem kalendarzy dostępności pracownika. Po wybraniu centrum planistycznego, dnia, zmiany, system pozwala ręcznie lub domyślnie przydzielić prace do wykonania poszczególnym pracownikom. Rozkład uwzględnia planowaną datę rozpoczęcia operacji z głównego harmonogramu zleceń. Zaplanowane czynności na poprzedniej zmianie widoczne są w planowaniu kolejnej zmiany jako wykonane. Planowanie na zmianie wcześniejszej niż aktualna jest niemożliwe. Przypisując kierownika do zmiany, plan zmianowy można zapisać i wdrukować w postaci raportu zmianowego.

Harmonogram produkcyjny – zastosowanie systemu TPP MONACO

Zastosowanie systemu TPP MONACO pozwala na integrację wielu procesów biznesowych. Jedną z głównych zalet zastosowania tego oprogramowania jest możliwość optymalizacji zarządzania zasobami firmy. W praktyce, system znajduje zastosowanie między innymi do harmonogramowania produkcji. Wdrożenie oprogramowania nie tylko pomoże zadbać o plan produkcyjny, ale także o kalendarze pracy maszyn lub codzienne precyzyjne planowanie procesów produkcyjnych. Niezależnie od tego, czy chcemy zadbać o harmonogram produkcji w małej czy dużej firmie, możemy spodziewać się wielu zalet zastosowania systemu MONACO. Odpowiednio wykonany plan produkcji przy udziale systemu, z pewnością pomoże w lepszym wykorzystaniu zasobów, zmniejszeniu kosztów i poprawie jakości oraz terminowości dostaw. Umożliwia zarządzanie łańcuchem dostaw i skrócenie czasu produkcji. Systemy ERP oferują specjalne moduły i narzędzia, które pozwalają na tworzenie elastycznych i zaawansowanych harmonogramów do zarządzania produkcją. Nie wiesz jak przygotować/rozpisać główny harmonogram produkcji? Skorzystaj z gotowych rozwiązań, jakie dają systemy ERP. Twórz przejrzyste i czytelne harmonogramy produkcyjne, które pozwolą na efektywne wykorzystanie zasobów, minimalizację kosztów, poprawę jakości produktów oraz dostarczenie produktu finalnego na czas.