Planowanie produkcji

Na bazie danych z technologii (TPP), prognoz sprzedaży, zamówień od klientów oraz aktualnych stanów magazynowych jest możliwe definiowanie harmonogramów obciążeń stanowisk i ludzi, organizowania zapotrzebowania na narzędzia i materiały do planowanej produkcji w określonym horyzoncie czasowym.

Integracja modułów funkcjonalnych w ramach systemu ERP pozwala kontrolować wiele czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o przystąpieniu do produkcji. System MONACO w zakresie sterowania produkcją stanowi bazę wiedzy o aktualnym stanie realizowanych zleceń produkcyjnych i obciążenia zasobów. Umożliwia porównanie wartości planowanych z rzeczywistymi, przeprowadzenie symulacji metodą „w przód’ i ”w tył” oraz pozwala sprawdzić wiele czynników zanim

podejmiemy decyzję o przystąpieniu do produkcji. Funkcjonalność operacji alternatywnych, umożliwia obsługę procesu kooperacji wraz z możliwością prowadzenia magazynów kooperanta. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad powierzonym do kooperacji materiałem. Kooperant może meldować zakończenie zleconych zadań bezpośrednio w module, poprzez zdalny pulpit.

Harmonogramowanie zleceń

Harmonogramowanie produkcji polega na automatycznym przydzieleniu konkretnych zasobów spełniających określone kompetencje do realizacji wybranych zleceń produkcyjnych w określonym horyzoncie czasowym i według wybranych reguł planistycznych. Wynikiem tego procesu jest informacja o terminach rozpoczęcia oraz zakończenia zleceń (operacji) produkcyjnych.

Kalendarze zasobów

Kalendarze stanowisk i pracowników mają wpływ wyłącznie na algorytm planowania i nie blokują możliwości rejestracji. Przykładowo: jeśli stanowisko ma zdefiniowany czas roboczy do godziny 14:00, algorytm planowania przydzieli obciążenie tego stanowiska maksymalnie do godziny 14:00. Operator będzie mógł jednak zarejestrować operację np. o godzinie 14:10. Podobnie wprowadzenie informacji o planowanym remoncie stanowiska sprawi, że algorytm planowania nie przydzieli obciążenia temu stanowisku na tej zmianie. Nie blokuje jednak możliwości rejestracji operacji.

Harmonogram i obciążenie zasobów

Funkcjonalność harmonogramu zasobów umożliwia zaplanowanie zleceń produkcyjnych w wybranym okresie czasu z uwzględnieniem parametrów opisanych powyżej dla wybranego centrum planistycznego. Harmonogramowanie opiera się o obciążenia zasobów oraz ich kalendarz zmianowy.

Harmonogram zleceń

Formularz służy do planowania zleceń produkcyjnych oraz do przeglądu w jakim czasie całe zlecenie zostanie zrealizowane. Harmonogram zleceń przedstawiony jest w graficznej formie (wykres Gantta). Linia przerywana określa aktualny czas. Wykres można przeglądać według zadanego okresu dzięki parametrom – typ okresu i sterować przyciskami okres wcześniejszy, późniejszy. Formularz służy do planowania zleceń produkcyjnych. Dostępny jest z menu systemowego lub okna nawigacyjnego: Planowanie -> Harmonogram zleceń. Funkcjonalność harmonogramu zleceń umożliwia zaplanowanie zleceń produkcyjnych w wybranym okresie czasu z uwzględnieniem priorytetu oraz daty realizacji.

Zlecenia w planie i produkcji

Funkcjonalność harmonogramu zleceń umożliwia zaplanowanie zleceń produkcyjnych w wybranym okresie czasu z uwzględnieniem priorytetu oraz daty realizacji.

Harmonogramowanie może być realizowane na 2 sposoby:

opierając się o harmonogram pozycji zleceń

opierając się o harmonogram obciążenia zasobów

W obu przypadkach dostępne jest planowanie zarówno z względnieniem statusów przewodników jak i poprzez wskazanie wybranej pozycji zlecenia lub wybranego elementu.

Zlecenia umieszczone w Harmonogramie Produkcji umożliwiają analizy pod kątem:

Dostępności zasobów

poprzez porównanie nominalnego czasu zasobu z czasem obciążenia wynikającym z technologii wyrobów.

Dostępności materiałów

poprzez porównanie zapotrzebowania wynikającego z dokumentacji konstrukcyjnej ze stanem magazynowym materiałów (w tym materiałów w drodze) oraz zatwierdzonymi Zamówieniami Zakupu.

Zatwierdzenie Harmonogramu Produkcji generuje listę materiałów do zakupu w systemie ERP i na jej podstawie logistyk generuje Zamówienia. Wszystkie dokumenty obrotu magazynowego są księgowane przez dział księgowości w systemie ERP.

Plan zmianowy

Formularz służy do planowania pracy pracowników na konkretnym stanowisku z uwzględnieniem kalendarzy dostępności pracownika. Po wybraniu centrum planistycznego, dnia, zmiany, system pozwala ręcznie lub domyślnie przydzielić prace do wykonania poszczególnym pracownikom. Rozkład uwzględnia planowaną datę rozpoczęcia operacji z głównego harmonogramu zleceń. Zaplanowane czynności na poprzedniej zmianie widoczne są w planowaniu kolejnej zmiany jako wykonane. Planowanie na zmianie wcześniejszej niż aktualna jest niemożliwe. Przypisując kierownika do zmiany, plan zmianowy można zapisać i wdrukować w postaci raportu zmianowego.