X powodów, dla których warto wdrożyć system MES.

Definicja MES raz jeszcze.

Jak powszechnie wiadomo, Manufacturing Execution System (MES, pol. system zarządzania produkcją) to informatyczny system komunikacji i informowania obszaru produkcji. To oczywiście oprogramowanie bardziej specjalistyczne niż prosty mechanizm zarządzania produkcją czy nawet system ERP. Automatyczny system MES stanowi w praktyce połączenie z elementami automatyki, który służą do ciągłego monitorowania procesów produkcyjnych i pozyskiwania informacji o ich stanie oraz jakości.
Zebrane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu MES dane, przetwarzane są na trzech poziomach: produkcyjnym, operacyjnym i zarządczym. Wszystkie obejmujące proces produkcyjny dane, zebrane z kluczowych miejsc, trafiają następnie do jednej bazy, gdzie są wstępnie obrabiane i przedstawiane w formie czytelnych graficznych dashboardów, prezentujących efektywność produkcji i wydajność produkcji. Dzięki temu możliwe jest zgromadzenie w jednym miejscu wszelkich wskaźników pochodzących np. z maszyn i czujników, dotyczących czasu produkcji i interpretowanie danych na poziomie procedur. Tak zatem prezentuje się możliwość tworzenia konceptu produkcyjnego. Użytkownik ma dostęp do natychmiastowych informacji o stanie i jakości procesów, aby następnie zareagować na niepożądane zjawiska i podjąć wdrożenie ewentualnych modyfikacji systemu pracy. Optymalizacja pozwala na osiągnięcie lepszych rezultatów, unikanie nieplanowanych przestojów, awarii, spadku wydajności czy braku kontroli nad zleceniami produkcyjnymi na każdym etapie produkcji. Poprawia to przepływ informacji między produkcyjnymi działami firm produkcyjnych. Czy zatem przedsiębiorstwo produkcyjne może funkcjonować bez wdrożenia systemu MES?

Wdrożenie systemu zarządzania produkcją MES – powszechnie znane korzyści

Dzięki wdrożeniu rozwiązania MES, przedsiębiorstwo zyskuje możliwość rejestrowania danych obejmujących proces produkcyjny. Mogą one zasilić inne moduły systemu zarządzania produkcją i dostarczyć wielowymiarowe raporty produkcyjne. Podstawowym elementem, w jaki wyposażone są systemy MES, to wszelkiego rodzaju rejestratory. Integracja ich mechanizmów polega na podłączeniu do maszyn i urządzeń na produkcji w celu zbierania danych dotyczących ich pracy. Objąć może niemal cały automatyczny park przemysłowy firm produkcyjnych i mierzalnie poprawić jakość produkcji i wydajność produkcji. Rejestrowanie przy pomocy aplikacji komunikującej się z systemem macierzystym, może odbywać się w kilku wariantach:
• za pomocą ergonomicznego pulpitu operatora, stacjonarnej stacji roboczej z czytnikiem kodów kreskowych,
• wdrożenie dzięki integracji z parkiem maszynowym lub urządzeniom monitorującym, automatycznie,
• z wykorzystaniem np. mobilnych kolektorów danych z czytnikiem kodów kreskowych, półautomatycznie.

Funkcje systemu MES.

Jak usprawnić procesy zarządzania produkcją stosując MES? Automatyzacja procesów przeprowadzana jest w zdefiniowany sposób. Systemy MES rejestrują i analizują dane produkcyjne z różnych etapów realizacji, począwszy od zamówień na surowce, poprzez produkcyjny proces przetwarzania informacji, aż do dostawy gotowych produktów. W ramach wdrożenia obejmującego system ERP, integracja rozwiązania MES obejmuje m.in. następujące aspekty zarządzania procesem produkcyjnym:
• Kontrolę aktualnych zadań – system MES jako element produkcyjny, czuwa nad zagwarantowaniem realizacji planów produkcyjnych i modernizacją działań hamujących procesy produkcyjne.
• Optymalizację procesów produkcyjnych – ustalenie kolejności procesów produkcyjnych w celu sprawnego i efektywnego kierowanie procesem produkcji. System MES służy zatem do kontroli procesów produkcji i jej nadzorowania. Dzięki temu możliwe staje się odnalezienie wszelkich nieprawidłowości, usprawniając jakość produkcji.
• Systemowe gromadzenie danych – związane ze zbieraniem informacji przy pomocy aplikacji posiadającej możliwość integracji z systemem macierzystym na temat procesów, surowców, a także działań obejmujących park przemysłowy.
• Kontrolę jakości procesu produkcyjnego – w tym zakresie system informatyczny umożliwia weryfikację danych. System MES w przypadku pojawienia się awarii czy też przestoju sygnalizuje taki fakt i może zaproponować rozwiązania zapobiegawcze.
• Kontrolę efektywności procesów produkcji – dzięki stałym pomiarom wydajności oprogramowanie generuje natychmiastowy sygnał zwrotny o stopniu wykonania produkcji i pozwala skonfrontować wyniki z danymi z poprzednich okresów.
• Organizację pracy na produkcji – właściwe rozdzielanie zadań pracownikom, umożliwiające optymalizację całego procesu produkcji. Efektem jest podniesienie wskaźników globalnej efektywności przedsiębiorstwa.
• Monitoring maszyn produkcyjnych – system MES jest bogatym źródłem informacji o działaniu maszyn i urządzeń produkcyjnych. Informacje pochodzące z produkcji oraz maszyn i urządzeń dostępne są w czasie rzeczywistym oraz wolne od wad ręcznego wprowadzania danych. Dane pobierane są wprost z kontrolera urządzenia.

Funkcje systemu MES a system realizacji produkcji TPP MONACO®.

Wdrożenie systemu MES ma również miejsce w ramach systemu zarządzania produkcją TPP MONACO®. Optymalizacja polega na dostępie do informacji o stanie realizowanych zleceń produkcyjnych i obciążeniach zasobów. Rejestrator MES do kontroli realizacji produkcji, aktualizuje na bieżąco stan realizacji zleceń ułatwiając śledzenie w jednym miejscu stopnia zaawansowania produkcji w toku. Szczegółowe harmonogramowanie posiłkuje się kalendarzami pracy maszyn i pracowników, dostępnością narzędzi oraz interpretuje wybrany horyzont czasowy czy zdefiniowaną ścieżkę procesu. Odróżnia to systemy MES od systemów do planowania produkcji, które nie przechowują sekwencji operacji w danym przedziale czasu realizacji. Dzięki zastosowaniu wizualizacji w oparciu o możliwość tworzenia wykresów Gantt’a w połączeniu z harmonogramem produkcji, można dynamicznie reagować i informować planistę o rzeczywistej realizacji produkcji w obszarze postępu planowanego oraz aktualnych statusów zleceń. Rozwiązania klasy MES stosowane w systemie MONACO®, umożliwiają wygenerowanie mierzalnych oszczędności dzięki minimalizacji przestojów i awarii maszyn oraz efektywnemu monitoringowi czasu pracy urządzeń i ludzi na hali produkcyjnej. Od implementacji systemów MES zależy sprawnie planować proces produkcyjny w organizacji. Pozwala to na zapewnienie synchronizacji procesów, dzięki czemu w wydajny sposób kontrolowany i modelowany jest łańcuch dostaw i wskaźniki czasu realizacji. Istnieje również możliwość integracji z innymi systemami ERP, dostępnymi na rynku.