Traceability w systemie produkcyjnym MONACO – przykład z branży metalurgicznej.

Pojęcie „traceability” oznacza „śledzenie ruchu i pochodzenia” lub „identyfikowalność”. Termin odnosi się do kompletności informacji o produkcie i każdym jego etapie produkcyjnym. Zagadnienie traceability jest szczególnie złożonym problemem w branży metalurgicznej, która wykorzystuje zaawansowany system do Technicznego Przygotowania Produkcji MONACO. Użytkownik systemu MONACO jest w stanie rozliczyć proces produkcyjny z zastosowaniem funkcjonalności traceability.

W zleceniach produkcyjnych, rejestrowanych w systemie MONACO przeprowadza się rozliczanie materiału w postaci ciekłego aluminium. Na hali produkcyjnej procesy rejestrowane są na rejestratorach Monaco, zainstalowanych na urządzeniach komunikujących się z systemem za pomocą technologii Web Serwisów.

Cały proces produkcyjny na wydziale odlewni rozpoczyna się od założenia zlecenia na określony typ aluminium. Następnie piecowy przystępuje do załadowania pieca materiałami niezbędnymi do wytopu. Po wytopieniu oraz przeprowadzeniu badania spektrometrycznego, określającego prawidłowy skład chemiczny wytopu, system wymaga wprowadzenia rzeczywistych ilości materiałów składowych wytopu. Po zamknięciu rejestracji następuje rozliczenie materiałów składowych poprzez wystawienie dokumentów RW oraz dokumentu PW na ciekły metal. Wówczas PW powstaje na magazyn pozabilansowy, ponieważ ciekły metal jest produktem przejściowym w procesie produkcji odlewów. Wytop jest również ocechowany zgodnie z przyjętą logiką numeracji wytopów. Ze względu na zastosowanie dwu rodzajów form odlewniczych – piaskowych i kokilowych, zastosowane zostało odrębne sposoby cechowania produktów.

Następnym etapem jest proces zalewania form. Po rejestracji procesu zalewania, można przystąpić do rozliczenia wytopu na podstawie ilości zalanych form, a co za tym idzie, wykonanych odlewów. Proces rozliczenia następuje w oparciu o wagi brutto odlewów.

Rozliczenie może nastąpić na podstawie PW wytopu. Osoba rejestrująca proces zalewania wskazuje PW, z którego powstały odlewy. Następnie można rozliczyć wytop i wygenerować PW na złom obiegowy, który powstaje na podstawie różnicy między wagą wytopu, a wagą brutto wykonanych odlewów. W procesie rozliczenia można się również posługiwać cechą wytopu (nr wytopu), gdzie osoba rejestrująca odlewanie wskazuje nr wytopu. Powstały w procesie wytopu złom obiegowy, wykorzystywany jest w następnym etapie produkcji. Na podobnej zasadzie realizować można rejestrację braków nienaprawialnych, traktowanych jako złom obiegowy.

Odlewy rejestrowane są w bilansie produkcji jako zestawienie uruchomionych zleceń produkcyjnych. System uwzględnia krotność zleceń na formę przy ich zakładaniu. Na tym etapie dzięki zastosowaniu w systemie MONACO mechanizmu traceability, możliwa jest kontrola umieszczonego w formach stopu aluminium pod względem zgodności z normami. Istnieje możliwość sprawdzenia, jaki materiał został użyty w formie do uzyskania odlewu. Dodatkowo, systemowa funkcjonalność kart kontroli pozwala m.in. rejestrować temperaturę odlewania na ciekłym aluminium i odlewie. W zależności od potrzeb użytkownika, mechanizm kart kontroli może być wprowadzany obligatoryjnie lub nie.

Istotnym procesem, uwzględnionym w mechanizmie systemu MONACO jest cechowanie. W branży hutniczej prawidłowe oznakowanie produktów i półproduktów wymaga dużego doświadczenia i znajomości procesów. Produkty poddawane są ekstremalnym temperaturom, a wybór surowca znakującego i sposobu jego nanoszenia jest sprawą kluczową. Stopień skomplikowania zagadnienie podnosi fakt, iż cechowanie produktu powinno być dostępne i czytelne przez cały okres produkcyjny.

Poprzez cechowanie i przeniesienie cech jako nr wytopu na odlewy, możliwe jest śledzenie całego procesu produkcji odlewów:

  • użytkownik posiada możliwość sprawdzania, z jakich materiałów powstaje wytop;
  • użytkownik może sięgnąć do historii materiałów (surowców) „wrzucanych do pieca”;
  • użytkownik może określić dostawców i przypisać konkretne certyfikaty surowcom.

Drobiazgowy proces cechowania na sztukę polega na opisywaniu konkretnym numerem każdego elementu składającego się na wyrób końcowy i dokładne określenie rejestrowanego elementu. Towarzyszące procesowi wytopu badania spektrometryczne, pozwalają określić parametry wytopu. Proces rejestrowany jest w systemie MONACO dzięki zastosowaniu obligatoryjnego mechanizmu kart kontroli.

Mechanizm cechowania odlewu, gdzie składową cechy jest nr wytopu, pozwala na kontrolę całej historii produkcji, począwszy od dostawców surowców aż do odbiorców wyrobu, szczególnie w przypadku użycia funkcjonalności poboru materiału ze wskazaniem dostawy. Tu także znajdujemy odzwierciedlenie pojęcia traceability i możemy prześledzić historię wyrobu od materiału wsadowego aż do produktu końcowego.