MONACO – ułatwienia w codziennej praktyce produkcyjnej…

Zagadnienie: Jak kontrolować koszty wytworzenia ?

Odpowiedź: Skorzystać z gotowych raportów lub stworzyć własne w module Analizy.

W oparciu o dane normatywne z modułu TPP MONACO możliwe jest wykonanie wstępnej kalkulacji kosztów, określenie pracochłonności i wyznaczenie obciążenia stanowisk jakie powstanie po uruchomieniu zleceń produkcyjnych na wybrane elementy/kompletne wyroby. Prześledzenie kosztów normatywnych w odniesieniu do rzeczywistych, zarejestrowanych w procesie wytwórczym (MES), w rozbiciu na wyroby gotowe i ich elementy składowe pozwala na bieżąco kontrolować:

a)  koszty materiałowe [norma zużycia x ostatnia cena zakupu (lub inna wskazana cena przypisana do indeksu magazynowego)],

b)  koszty wydziałowe [narzut przypisany do stanowiska x czas normatywny],

c)  koszty robocizny [czas normatywny x stawka przypisana do GZR],

d)  koszty kooperacji [ilość x cena kooperacji wpisana do technologii],

e)  koszty łącznie.

Możliwość śledzenia na bieżąco kosztów i odchyleń kosztów materiałów, robocizny, zmiennych kosztów stałych i pośrednich zarejestrowanych w systemie ERP, pozwala na precyzyjne obliczanie kosztu rzeczywistego realizowanych zleceń produkcyjnych. Porównywanie normatywów zleceń produkcyjnych (norm materiałowych, czasowych, operacji technologicznych) w różnym układzie kosztów z faktyczną realizacją, pozwala na kontrolę wartości księgowej produkcji oraz okresową aktualizację wyceny magazynu wyrobów gotowych. Narzędzie do Analiz przekrojowych jest źródłem wiedzy do wyceny rentowności realizowanych zleceń produkcyjnych, rozliczania kosztów produkcji, wyceny obrotu materiałowego oraz ustalenia wartości produkcji w toku.