MONACO – ułatwienia w codziennej praktyce produkcyjnej…

Pytanie: Czy możemy w prosty sposób analizować efektywność pracownika?

Odpowiedź: Tak

Pytanie: Jak to osiągnąć?

Pracownik przebywa na terenie zakładu w okresie od … do … . Jego obecność odnotowano w zewnętrznym systemie RCP. W tym czasie wykonuje zadania zdefiniowane w zleceniach produkcyjnych systemu MONACO. Platforma MONACO w module Analizy udostępnia predefiniowane raporty, stosownie do potrzeb użytkowników systemu. Jednym z nich jest Analiza, gdzie jako parametry podano zakres dat oraz opcjonalnie nr operatora / nr zlecenia. Generuje się wtedy plik Excel z zestawionymi danymi z obu systemów (zewnętrzny RCP i REJESTRATOR MONACO).