5 powodów, dla których warto zadbać o monitorowanie procesu produkcyjnego.

Dlaczego trzeba monitorować proces produkcyjny?

Monitorowanie produkcji pozwala uniknąć dodatkowych kosztów albo zbyt dużej ilości wadliwego towaru, nienadającego się do sprzedaży. Istotna w zarządzaniu produkcją jest także kontrola bardziej szczegółowa, np. określenie, w jakim stopniu konkretna maszyna jest w procesie produkcyjnym obłożona pracą w ciągu całego dnia. Monitorowanie procesów produkcyjnych spełnia funkcję kontrolną, pozwala na obserwację procesów i reakcję w przypadku niepożądanych akcji.

W jaki sposób realizować proces monitoringu produkcji? Jak w tym zakresie prowadzić proces analizy danych? Zajmują się tym np. kontrolerzy jakości, których zadaniem jest sprawdzanie przestrzegania standardów jakości na różnych etapach produkcyjnych. Bardziej efektywne jest jednak zautomatyzowanie monitorowania produkcji czyli wdrożenie oprogramowania, które wykorzystuje wiedzę z automatyki oraz informatyki.

Monitorowanie procesów produkcyjnych – jakie są korzyści?

Pozwala na redukcję zatrudnienia

W jaki sposób? W zarządzaniu produkcją, konieczne jest niejednokrotnie oddelegowanie pracowników niezaangażowanych w określony na linii produkcyjnej proces do innych zadań. Możliwe jest zredukowanie kosztu zatrudnienia albo zoptymalizowanie procesu, zwiększając produkcję i efektywność. Kontrola procesów produkcyjnych przekazuje informacje o pracy maszyn i urządzeń niezbędnych na linii produkcyjnej i w zakładzie produkcyjnym do systemu monitorującego. Dzięki temu można zredukować zużycie maszyn lub wykorzystać je bardziej efektywnie. W konsekwencji zaś w większym stopniu zredukować koszty produkcji i zwiększyć proces wydajności.

Pozwala na optymalizowanie produkcji

W jaki sposób? Dzięki wiarygodnej informacji jesteśmy w stanie stworzyć optymalne plany produkcyjne. Plan produkcji określa ilość towaru, która ma zostać wykonana w danym czasie. Plan produkcji obrazuje również ograniczenia procesów biznesowych, które mogą utrudnić poprawne wykonanie zadania. Uwzględnia wprowadzone zmiany wynikłe z awarii maszyn czy opóźnienia dostaw. Konieczna jest znajomość dostępności urządzeń, bieżącego obłożenia produkcyjnego, tempa pracy i wydajności procesów. Monitorowanie procesów produkcyjnych usprawnia proces analizy danych w zakresie planowania produkcji, ułatwia zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów.

Poprawienie jakości produktu

W jaki sposób? Jakość produktu oznacza poziom doskonałości wykonania produktu oraz jego zdolność do zaspokojenia potrzeb klientów. W ujęciu ekonomicznym, jakość to stopień zgodności produktu z wymaganiami odbiorcy, te zaś wynikają z jego potrzeb, dochodów i cen. Dzięki wyeliminowaniu defektów, co jest skutkiem zastosowania zaawansowanych metod kontroli procesów produkcyjnych, właściwego stosunku materiałów, nakładu pracy, jednolitości produktów i systemu monitorującego, możliwe jest poprawienie jakości produktu. Jest to czynnik o istotnym znaczeniu w zarządzaniu i redukcji kosztów produkcji.

Lepsza organizacja pracy i motywacja pracowników

W jaki sposób? Motywowanie pracowników to proces regulujący zachowania zatrudnionych ludzi, w ten sposób, aby swoim działaniem przyczyniali się do osiągania celów przedsiębiorstwa W aspekcie monitorowania procesów produkcyjnych, możliwa jest np. kontrola pracowników w ramach znajomości standardów produkcyjnych, ich realizacji w czasie produkcji oraz czasu wykonania danej pracy. Proces produkcyjny powinien być bowiem zbudowany niczym perfekcyjnie skoordynowany mechanizm, w oparciu o analizy danych i nie pozwalając na odchylenia od normy. Ma to niebagatelny wpływ na regularność i stabilność produkcji.

Zautomatyzowanie procesów produkcyjnych

W jaki sposób? Dzięki precyzyjnej kontroli procesów produkcyjnych, przedsiębiorstwo ma możliwość zautomatyzowania ich części. Automatyzacja produkcji wykorzystuje potencjał i pracę maszyn i urządzeń w trakcie procesów wytwórczych i umożliwia wdrożenie wybranych rozwiązań na danej linii produkcyjnej. System monitorujący pozwala na dokładne obliczenie zużycia przetwarzanych produktów, znalezienie źródeł przestojów i usprawnienie realizacji dostawy. Zatem dzięki właściwemu zasobowi informacji, mniejsza liczba pracowników będzie mogła produkować wydajniej, w lepszej jakości, więcej i przy niższych kosztach jednostkowych.

CMM/EDM – zastosowanie do monitorowania procesów produkcyjnych.

Elastyczne z założenia i predefiniowane dla potrzeb użytkowników konkretnych systemów klasy ERP oprogramowanie CMM (Capability Maturity Model)/ EDM (Electronic Document Management) do systemów ERP – MONACO, udostępnia funkcjonalności związane z monitorowaniem procesu produkcyjnego. Oprogramowanie dostępne jest przez przeglądarkę internetową. Stworzone zostało dla ułatwienia wydawania dyspozycji, śledzenia i oceny postępów w prowadzonym procesie wytwórczym w konkretnych systemach wspomagania zarządzania klasy ERP. Zakres działania CMM obejmuje m.in. poszerzenie stopnia szczegółowości konfiguratora obsługi produkcji w toku, wizualizację stopnia realizacji planu, definiowanie zapotrzebowania w procesie produkcji na narzędzia, dyspozycje oraz zwroty. Aplikacja stanowi niezbędne narzędzie w procesie monitorowania procesów produkcyjnych w organizacjach o różnym profilu działalności i zakładach produkcyjnych.

system erp MONACO